BÉ D'INTERÉS CULTURAL
Avís Legal

Condicions generals d’utilització d’aquesta pàgina web

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús d’aquest espai web. L’ús de la pàgina web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que puguen aplicar-se a alguns dels serveis concrets de l’espai web.

Informació per donar Compliment a la Llei 34/2002 de 11 de Juliol (Art. 9 y 10)

Titular: LA DEPENDENT, S.L.

Direcció: C/ Sant Pancraç, 34, 03801, ALCOI

E-mail: info@ladependent.com

Registre mercantil: Registre Administratiu d’Empreses i Associacions de caràcter teatral de la Comunitat Valenciana Tomo 2207, Llibre 0, Full 9, Secció 8, Fulla A 52275; Inscripció 1, amb data 6 de maig de 1999.

CIF: B-53354494

Legislació aplicable

Amb caràcter general les relacions entre l’Empresa amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Contingut i ús

L’usuari queda informat i accepta que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial o d’altra classe amb l’Empresa.

L’Empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel_lectual i industrial

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logotips, codis font i altres anàlegs) que constitueixen el website i difosos a través d’aquests, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de l’Empresa, que ostenta els drets d’explotació d’aquests a través d’acords amb tercers.

En aquest sentit, es constitueixen com a obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l’àmbit de la propietat intel_lectual, conforme al Real decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel_lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d’Incorporació al Dret Espanyol de la Directiva 96/9/CE sobre la Protecció Jurídica de las Bases de Dades, resultant-los així mateix d’aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

L’Empresa no concedeix llicència d’ús o autorització alguna sobre els seus drets de propietat industrial i intel_lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu website, excepte acord exprés amb tercers. Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del Webside amb la única finalitat de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o a la seva impressió sobre paper per a ús privat.

Al marge de l’anteriorment exposat, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del website o d’algun dels seus elements, de forma directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb una finalitat comercial dirigit al públic o per una utilització més enllà de les mencionades, encara que sigui citant la font, sempre que no es compti amb l’autorització expressa i per escrit de l’Empresa i si passa a tercers col_laboradors. L’incompliment de l’anterior facultarà l’Empresa per interposar les accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides:

La presentació d’una pàgina del website en una marc d’una altra pàgina web que no pertanyi a l’Empresa, mitjançant la tècnica denominada ‘framing’ a no ser que compti amb l’exprés consentiment per escrit de l’Empresa.

La inserció d’una imatge difosa en el website en una pàgina o base de dades, no pertanyent a l’Empresa, mitjançant la tècnica denominada ‘in line linking’ si això no compta amb l’expressa autorització de l’Empresa.

L’extracció i ús d’elements del website causant o no un perjudici qualsevol a l’Empresa, conforme a les disposicions del Real decret Legislatiu 1/1996, de 12 de abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual y la Llei 5/1998, de 6 de març, d’Incorporació al Dret Espanyol de la Directiva 96/9/CE sobre la Protecció Jurídica de les Bases de Dades.

Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a l’Empresa o, si ocorre, a tercers col·laboradors.

Exactitud i actualització

L’Empresa no pot controlar l’ocupació que l’usuari dóna a la informació i, per tant, no serà responsable de cap classe de danys o perjudicis, ja siguin directes o indirectes, que puguin derivar de l’ocupació d’aquesta informació.

Política de privacitat de dades

D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LO 15/1999 de 13 de desembre), s’entén per dades personals ‘qualsevol informació que concerneix a persones físiques identificades o identificables’. Les úniques dades personals a les que LA DEPENDENT, S.L. tindrà accés seran aquelles que l’usuari facilite voluntàriament.

En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal informem que, mitjançant el contacte per e-mail les seves dades personals quedaran incorporades i tractades en un fitxer, degudament registrat, propietat de LA DEPENDENT, S.L., amb la finalitat de prestar-li els serveis i informació sol·licitats i per a comunicar-li qualsevol informació comercial que LA DEPENDENT, S.L., crega oportú que siga del seu interès. En cap cas, les seves dades seran cedides a tercers.

Així mateix, quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant l’e-mail de contacte, està autoritzant expressament a LA DEPENDENT, S.L., al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per poder atendre les seves peticions de serveis.

L’usuari té reconeguts per la llei els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, respecte a les seves dades personals, podent exercir aquests drets per escrit dirigit a, LA DEPENDENT S.L. a C/ Sant Pancraç, 34, 03801, ALCOI o al correu electrònic info@ladependent.com. De la mateixa manera pot revocar en qualsevol moment l’autorització que hagués concedit per l’ús o cessió de les seves dades, sense perjudici del dret que assisteix a LA DEPENDENT, S.L., de resoldre l’operació de què se tracte, quan aquestes dades siguen imprescindibles pel bon fi dels mateixos.

Skip to content